Blog
รอบรู้เรื่องท่อ

September 8 , 2020

ระบบท่อในอาคารมีอะไรบ้าง

ระบบท่อในอาคาร มีหลากสี มีหลายขนาดพบได้ในลานจอดรถหรือเพดานอาคารภายในห้างฯ ที่เดินลอย เปิดโล่ง โดยใช้วิธีแยกให้ทราบถึงคุณสมบัติ ประเภทการใช้งานด้วยอักษร สัญลักษณ์ย่อตามหลักสากล ติดหรือพ่นสีไว้บนท่อ

เหตุผลในการทำอักษร หรือสัญลักษณ์ย่อไว้ที่ระบบท่อในอาคารนั้น เหตุผลหลักที่สำคัญคือสะดวกต่อการใช้งานของคนในบ้านและง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานระบบ ทั้งนี้หากถามช่างก่อสร้างว่างานซ่อมอะไรที่คิดว่ายากที่สุด มากกว่า 80% จะต้องตอบว่า “ปัญหาน้ำรั่วซึม” ด้วยเหตุนี้งานระบบท่อสุขาภิบาล ระบบท่อในอาคารจึงต้องถูกออกแบบและควบคุมงานการเดินท่อ และติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง

ระบบท่อในอาคาร หรือระบบสุขาภิบาลที่ดีนั้น ไม่ควรคำนึงถีงแต่เพียงความต้องการในการใช้งาน แต่จะมองระยะยาวไปถึงการบำรุงรักษาด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ถูกตำหนิจากคนอยู่อาศัยในภายหลังหากพบว่าระบบที่ดำเนินการไปแล้วนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซมภายหลัง

ระบบท่อในอาคาร หรือระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคารมีอยู่ 7 ระบบ ได้แก่

1. ระบบน้ำดี (หรือน้ำประปา) Cold water pipe system เป็นระบบท่อที่ใช้งานในการลำเลียงน้ำสะอาดไปใช้งานตามจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้ภายในอาคาร

2. ระบบระบายน้ำโสโครก Soil pipe system เป็นระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากโถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นที่และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

3. ระบบระบายน้ำทิ้ง Waste pipe system เป็นระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากกิจกรรมอื่นๆ ออกจากพื้นที่ และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร

4. ระบบบำบัดน้ำเสีย Water treatment system เป็นระบบที่ใช้บำบัดน้ำจากการใช้งานภายในอาคาร ให้มีค่าดัชนีวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

5. ระบบท่อระบายอากาศ Vent pipe system หรือเรียกสั้นๆ ว่าท่ออากาศ ระบบท่อ vent นี้จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาสูญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก

6. ระบบท่อระบายน้ำฝน Rain drainage pipe system ระบบท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำฝนที่เกิดขึ้นกรณีฝนตก ออกจากตัวอาคาร

7. ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร Building sewer system เป็นระบบท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบของอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกจากบริเวณอาคารเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

จึงมีที่มาของ ”ชื่อ” อักษร สัญลักษณ์ย่อเรียกท่อแต่ละระบบ ดังนี้

CW (Cold water) = ระบบท่อน้ำดี จ่ายน้ำดีสำหรับใช้งานในอาคาร

HW (Hot water) = ระบบท่อน้ำร้อน จ่ายน้ำร้อนสำหรับใช้งานในอาคาร

W (Waste water) = ท่อน้ำเสีย (จากการซักล้าง) หรือท่อน้ำทิ้งทั่วไป

S (Soil water) = ท่อส้วมหรือท่อน้ำโสโครก ระบายน้ำเสียจากส้วมที่มีกาก

V (Vent) = ท่อระบายอากาศ สำหรับใช้เติมและระบายอากาศในระบบท่อระบายทั้งหมด

F (Fire water) = ระบบท่อดับเพลิง สำหรับจ่ายน้ำเข้าเพื่อใช้ดับเพลิงในอาคาร

RL (Rain Line) = ท่อระบายน้ำฝน

การกำหนดเช่นนี้ จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบอาคาร สามารถตรวจสอบ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง และสะดวกสบายมากขึ้น นั่นเอง

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์