ผลงาน

ผลงานการก่อสร้าง ConTel Home

แบ่งผลงานเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ห้องตรวจทางการแพทย์ และการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก ซึ่งทีมงานคอนเทล โฮม ได้รวบรวมภาพหน้างานเพื่อให้เห็นถึงนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่สามารถสร้างทางเลือกใหม่ในงานก่อสร้างได้ 

ผลงานห้องตรวจทางการแพทย์

รวมภาพหน้างานการติดตั้งห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) 
ห้องหัตถการแรงดันลบ (Procedure Room) และตู้ ConTel Swab Unit

ผลงานการสร้างบ้าน

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคารประเภทต่างๆ เช่น  สโมสรหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านชั้นเดียว เป็นต้น