เกี่ยวกับ ConTel Home

โครงสร้างเหล็ก | แผ่นพื้น Metal Deck | ห้องทางการแพทย์

ConTel Home เกิดขึ้นได้อย่างไร

บริษัท คอนเทล โฮม ก่อตั้งขึ้นโดย 3 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธา นวัตกรรมวัสดุ และการก่อสร้าง เล็งเห็นปัญหาของระบบการก่อสร้างในปัจจุบันที่ขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของแรงงาน และระยะเวลาการก่อสร้างที่ไม่แน่นอน โดยอาศัยทักษะและประสบการณ์รวมกันคิดค้นระบบ ConTel Home : Conventional Intelligent Home ระบบเสา-คานอัจฉริยะที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนา ระบบงานก่อสร้าง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ บริษัท คอนเทล โฮม “เราจะมอบบ้านที่ดีที่สุด ราคาเหมาะสม ให้คุ้มกับที่คุณเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง”

การพัฒนาสินค้าห้องตรวจทางการแพทย์

การระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้เกิดมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น คอนเทล โฮม จึงได้ร่วมกับผู้ออกแบบชั้นนำด้านงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมาตรฐานระดับโลก ASHRAE 170-2017 และ ISO 13485-2016 สร้างห้องทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน Medical Grade เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และห้องหัตถการแรงดันลบ เป็นต้น

โครงสร้างเหล็ก

ห้องตรวจทางการแพทย์

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม